Regulamin
Chatki u Tadka

Poniższy Regulamin określa zasady wynajmu domku wypoczynkowego „Chatka u Tadka”:

 • 1. Wynajem domku wypoczynkowego następuje po spełnieniu następujących warunków: - potwierdzenie rezerwacji terminu; - wpływie na nasze konto zaliczki w wysokości minimum 30% całej opłaty. Zawarcie Umowy stanowi również potwierdzenie zapoznania się klienta z regulaminem wynajmu i jego pełną akceptacją.
 • 2. Klient wynajmuje domek na okres i ilość osób określoną w rezerwacji.
 • 3. Klient może przebywać w domku oraz na przylegającym terenie wraz z osobami mu towarzyszącymi w liczbie nie większej niż liczba określona w rezerwacji i przez czas określony w potwierdzonym zamówieniu.
 • 4.W każdej chwili Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki.
 • 5.Warunki płatności –rezerwację uważa się za wiążącą po wpłacie minimum 30% ceny do 5 dni od dnia potwierdzenia przez nas dostępności terminu. Brak wpłaty skutkuje usunięciem rezerwacji. a) Pełna należność za wynajem domku musi być opłacona najpóźniej w dzień przyjazdu. b) Zwrot zaliczki, wynoszącej 30% należności za wynajem, może nastąpić pod warunkiem, że Klient zgłosi rezygnację przynajmniej do 20 dni przed przyjazdem, poniżej tego terminu zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty związane z anulowaniem rezerwacji, wynikają z konieczności pokrycia przez nas nakładów poniesionych na utrzymanie przedmiotu najmu w stanie gotowości.
 • 6.Pobieramy kaucję zwrotną w wysokości ustalonej z Klientem w dniu przyjazdu jako zabezpieczenie opłat za ewentualne uszkodzenia i szkody. Kaucja zostanie zwrócona w trybie uzgodnionym indywidualnie z Klientem (gotówką lub przelewem).
 • 7. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii Klient ma prawo i obowiązek zgłoszenia jej niezwłocznie, a jeśli awaria jest wynikiem jego zawinienia, zobowiązany jest on pokryć całkowity koszt naprawy.

Wykwaterowanie oraz
Zakwaterowanie

 • 1. Doba zaczyna się o godz. 15:00 (przyjazd), a kończy o godz: 11: 00 (wyjazd).Zakwaterowanie następuję w dniu przyjazdu. Wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 • 2. Klient w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej po przyjedzie dokonuje odbioru domku tzn. sprawdza wszelkie urządzenia np. meble, okna, kabinę prysznicową. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie Właścicielowi.
 • 3. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 • 4. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku. Koszt posprzątania domków wynosi 50 zł.

Zasady
Pobytu

 • 1. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu (z jego winy) i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 • 2. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 • 3. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.
 • 4. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 • 5. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Wynajmującego i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu. W takim przypadku opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

Postanowienia
Końcowe

 • 1. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 • 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 • 3. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. 4.Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący.
 • 4.Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

Dane
Do przelewu

Bank Zachodni WBK SA
89 1090 1838 0000 0001 2040 8342
W tytule przelewu należy podać okres obejmujący rezerwację.

Podana w opisie domku cena obejmuje :
- pobyt w domku ustalonej uprzednio ilości osób,
- koszt zużytych przez Wynajmującego mediów (energia, woda, ogrzewanie),
- zmianę pościeli i ręczników dla każdej z osób przebywających w domku z częstotliwością raz na tydzień.